KEY HOTELS, S.L.
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona
Volum 31377, Foli 42, Fulla B187759
Via Augusta, 95-97
43003 TARRAGONA,
SPAIN
TEL. +34 977 23 69 00
FAX. +34 977 23 69 11
astari@key-hotels.com

Per a poder accedir a alguns dels serveis continguts a les pàgines web www.key-hotels.com, www.hotelastari.com i www.hotelberenguer.com, és possible que, mitjançant l’emplenament d’un formulari, se sol·licitin a l’usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de KEY HOTELS, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar als usuaris sobre les notícies i els serveis oferts.

KEY HOTELS, aplica a totes les dades personals contingudes als seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L’usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a:
KEY HOTELS, S.L.
Via Augusta, 95-97
43003 TARRAGONA,
SPAIN
TEL. +34 977 23 69 00
FAX. +34 977 23 69 11
astari@key-hotels.com

Documento sin título