PREU GARANTIT

Key Hotels us garanteix la tarifa més baixa disponible, fent la reserva en aquest lloc web*.

En cas que durant les 24h següents a la realització de la vostra reserva, trobeu una tarifa més baixa que la obtinguda a la nostra web, Key Hotels es compromet a aplicar la tarifa més baixa trobada, prèvia comprovació de la veracitat d’aquesta.

Condicions: Si trobeu una tarifa més baixa a l’obtinguda, dintre de les 24 hores següents a la realització de la vostra reserva, caldrà notificar-ho a:

KEY HOTELS, S.L.
Via Augusta, 95-97
43003 TARRAGONA,
SPAIN
TEL. +34 977 23 69 00
FAX. +34 977 23 69 11
astari@key-hotels.com

fent constar la frase “reclamació de tarifa garantida” i adjuntant proves documentals o captures de pantalla, del preu més baix trobat on constin les dades de la web d’origen, l’hora de la captura de pantalla i les condicions de la reserva.

* No vàlid per a reserves de grup, empreses o talonaris.

Documento sin título